Losuj cytat:

Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie.

 - Borys Pasterniak

Rado.Slav z zespołu EmpatiC

Rado.Slav z EmpatiC

Rado.Slav z zespołu EmpatiC :)